Лиценцирани смо и овлаштени да Вам понудимо следеће услуге из области геодезије:


ОБЈЕКТИ

 • снимање објеката са и без употребне дозволе, уцртавање у катастар, израда геодетског снимка за легализацију
 • постављање положаја објекта на терену (колчење)
 • снимање положаја темеља и издавање уверења о положају истог
 • праћење тока градње, постављање елеманата објекта и контрола
 • снимање и праћење слегања објекта и елемената истог
 • постављање опреме и машина унутар и око објекта
 • снимање положаја објеката у односу на школске установе
 • књижење промена у катастру и земљишнокњижном оделењу

ЗЕМЉИШТЕ 

 • идентификација (положаја) парцеле на терену, плану и авиоснимку
 • обнова граница парцеле (омеђавање)
 • деоба парцела, уговори о уређењу начина коришћења
 • снимање и израда катастарско топографских планова (дигитални и штампани формат оверено од Републичког геодетског завода)  
 • снимање и израда ситуационих планова
 • израда пројеката геодетског обележавања за пројекат парцелације
 • провођење урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације кроз катастар и њихово преношење (обележавање) на терен (формирање грађевинске парцеле)
 • књижење промена у катастру и земљишнокњижном оделењу
 • израда протокола регулације

ОСТАЛО

 • вештачење из области грађевинарства – ужа специјалност геодезија
 • снимање, трасирање и пројектовање тока подземних инсталација
 • трасирање путева и инфраструктурне мреже
 • консалтинг везан за катастар земљишта, катастар непокретности, земљишну књигу, грунтовна стања, имовинско правне односе

 

primi sui motori con e-max

How to find Us?

"Mernik" beauro
Magistratski trg 3,
TC Zemunikum,
11080 Zemun
Belgrade, Serbia

Telephone number:

+381 (0) 63 / 317 952

E-mail address:
biromernik@yahoo.com

TIN: 103074952
Bank account: 295-1230437-39 (domestic)
ID number: 56068678
Activity Code: 7490 (domestic)

Contact

Phone number:

063/317-952

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.